اخبار
گزارش تصویری از مراجل داوری سومین سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق بازگشت

گزارش تصویری مراحل داوری سومین سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق داوری مرحله اول بخش نقاشی سومین سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق 

داوران محترم اساتید آقایان کاظم چلیپا ، احمد خلیلی فرد و مرتضی اسدی 
داوری بخش تصویرسازی سومین سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق 

داوران محترم اساتید آقایان علی هاشمی شهرکی ، سید حسام الدین طباطبایی، پژمان رحیمی زاده 
داوری بخش عکاسی سومین سوگواره سرخ وسیاه به رنگ عشق 

داوران محترم اساتید سرکار خانم یلدا معیری ، آقایان افشین شاهرودی و مجید ناگهی 
داوری بخش پوستر سومین سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق 

داوران محترم استاتید آقایان کوروش پارسا نژاد ، مصطفی اسداللهی ، فرزاد ادیبی 


دبیرخانه سومین سوگواره سرخ و سیاه به رنگ عشق 
عکس : حسن غفاری 
تاريخ خبر:  1395/09/10