هیات داوران

داوران بخش طراحی گرافیک (پوستر)

فرزاد ادیبی

فرزاد ادیبی

مصطفی اسداللهی

مصطفی اسداللهی

کوروش پارسانژاد

کوروش پارسانژاد

داوران بخش تصویرسازی

پژمان رحیمی زاده

پژمان رحیمی زاده

سید حسام الدین طباطبایی

سید حسام الدین طباطبایی

علی هاشمی شهرکی

علی هاشمی شهرکی

داوران بخش عکاسی

افشین شاهرودی

افشین شاهرودی

یلدا معیری

یلدا معیری

مجید ناگهی

مجید ناگهی

داوران بخش نقاشی

مرتضی اسدی

مرتضی اسدی

کاظم چلیپا

کاظم چلیپا

احمد خلیلی‌فرد

احمد خلیلی‌فرد